772 kW Solar power station. Zhovti Vody, Dnipropetrovsk region