4.8 MW. Solar power station. Veryatsya, Zakarpattya region