4.76 MW. Solar power station. Kamyanitskaya, Zakarpattya region