240 kW. Solar power station. Vyshgorod, Kyiv region